آشنایی با وضعیت حقوقی اموال غایب مفقودالاثر

درخواست حذف این مطلب
وقوع جنگ ها یا بلای طبیعی یا رفتن به سفرهای پرمخاطره یا هر اتفاق دیگری می تواند عاملی باشد تا کسی از خانه خارج شود و دیگر به خانه بازنگردد.کسی که رفته، ممکن است بعد از مدتی خبری از خودش یا جنازه اش به خانواده اش برسد. ابن در حالی است که در بسیاری از موارد هم هرگز نه خبری از خود فرد و نه خبری از زنده یا مرده بودنش به دست نمی آید و فرد به اصطلاح «غایب مفقودالاثر» می شود.به گزارش «تابناک» ماده 1011 قانون مدنی، اصطلاح غایب مفقودالاثر را تعریف کرده است. غایب مفقودالاثر به کسی گفته می شود که از غیبت او مدت نسبتاً زیادی گذشته باشد و از او به هیچ وجه خبری به دست نیاید. غایب مفقودالاثر دارای وضع حقوقی خاصی بوده و حقوق و تکالیفی نیز برای او در قانون مقرر شده است.یکی از نکاتی که در خصوص افراد غایب وجود دارد، این است که باید تکلیف اموال، همسر و وراث فرد تعیین شود و به بهانه بازنگشتن فرد، زندگی دیگران نباید مختل شود، به همین دلیل هم هست که قانونگذار مواعدی را تعیین کرده که با گذشت این مواعد، دیگر فرد زنده تلقی نشده و حکم به فوت او داده می شود.حفظ اموال غایب قبل از تعیین امینبعد از اینکه مفقودالاثر بودن غایب محرز شد، برای حفظ و اداره اموالش، امینی به وسیله دادگاه تعیین خواهد شد. قانونگذار حفظ و نظارت اموال غایب در مدت زمان قبل از تعیین امین را بر عهده دادستان قرار داده است. (ماده 115 قانون امور حسبی)نصب امین برای اداره اموال غایبقانونگذار برای جلوگیری از حیف و میل اموال غایب، تعیین شخص مورد اعتمادی به عنوان امین را پیش بینی کرده است. برابر با ماده 1012 قانون مدنی، «اگر غایب مفقودالاثر برای اداره اموال خود تکلیفی معین نکرده و کسی هم نباشد که قانوناً حق تصدی امور او را داشته باشد، محکمه برای اداره اموال او یک نفر امین معین می کند. تقاضای تعیین امین فقط از طرف مدعی العموم و اشخاص ذی نفع در این امر قبول می شود.» ماده 1028 قانون مدنی می گوید «امینی که برای اداره کردن اموال غایب مفقودالاثر معین می شود، باید نفقه زوجه دایم یا منقطعه که مدت او نگذشته و نفقه او را زوج تعهد کرده باشد و نیز اولاد غایب را از دارایی غایب تادیه کند. در صورت اختلاف در میزان نفقه، تعیین آن به عهده محکمه است.»دادن اموال به تصرف موقت ورثهاز آنجایی که پس از گذشت دو سال از تاریخ آخرین خبر از غایب، احتمال زنده بودن او کمتر است، طبق ماده 1025 قانون مدنی «وراث غایب مفقودالاثر می توانند قبل از صدور حکم موت فرضی او نیز از محکمه تقاضا کنند که دارایی او را به تصرف آنها بدهد؛ مشروط بر اینکه اولاً غایب مزبور کسی را برای اداره اموال خود معین نکرده باشد و ثانیاً دو سال تمام از آخرین خبر غایب گذشته باشد؛ بدون اینکه حیات یا ممات او معلوم باشد. در این مورد رعایت ماده 1023 قانون مدنی، راجع به اعلان مدت یک سال حتمی است.» همچنین وراث باید ضامن یا تضمینات کافی دیگری بدهند تا در صورت مراجعت غایب یا در صورتی که اشخاص ثالث حقی بر اموال او داشته باشند، از عهده اموال یا حق اشخاص ثالث برآیند. تضمینات مزبور تا موقع صدور حکم موت فرضی غایب باقی خواهد بود. پس از آن که اموال به تصرف موقت ورثه داده شد، وظایف و اختیارات ورثه همان است که برای امین ذکر شد. برای ورثه نیز مانند امین، دادگاه می تواند حق الزحمه مناسبی از درآمد اموال غایب معین کند و حتی در صورتی که اموال غایب درآمدی نداشته باشد، پرداخت حق الزحمه از اصل اموال مجاز است.حکم موت فرضی غایب و دادن اموال به تصرف قطعی ورثهبرابر ماده 1019 قانون مدنی «حکم موت فرضی غایب در موردی صادر می شود که از تاریخ آخرین خبری که از حیات او رسیده است، مدتی گذشته باشد که عادتاً چنین شخصی زنده نمی ماند.»مدتی که در پایان آن، شخص غایب برابر قانون عادتاً زنده فرض نمی شود و می توان صدور حکم موت فرضی را تقاضا کرد، حداقل سه سال و حداکثر 10 سال از تاریخ آخرین خبر غایب است. پس از گذشت مدت مقرر، در صورتی که صدور حکم موت فرضی از طرف اشخاص ذی نفع تقاضا شده باشد، دادگاه پس از رسیدگی اقدام به نشر آگهی کرده و اشخاصی را که ممکن است از غایب خبری داشته باشند، دعوت خواهد کرد تا اطلاعات خود را در اختیار دادگاه بگذارند. این آگهی سه دفعه متوالی و هر کدام به فاصله یک ماه در یکی از جراید محل و یکی از روزنامه های کثیرالانتشار تهران منتشر خواهد شد.دادگاه وقتی می تواند حکم موت فرضی را صادر کند که یک سال از تاریخ نشر آخرین آگهی گذشته و حیات غایب معلوم نشده باشد. (مواد 1023 قانون مدنی و 155 قانون امور حسبی) هرگاه ورثه غایب از قبل درخواست کرده باشند که اموال غایب به تصرف موقت آنها داده شود و طبق مقررات آگهی شده باشد، آگهی مجدد لازم نیست.حقوق و اختیارات ورثه پس از صدور حکم موت فرضیبعد از صدور حکم موت فرضی غایب مفقودالاثر، اموال غایب به تصرف قطعی ورثه داده خواهد شد و از این پس ورثه مالک اموال مزبور شناخته خواهند شد و می توانند هر نوع تصرفی در آن داشته باشند. پس از قطعیت حکم موت فرضی، تضمیناتی که از امین یا ورثه گرفته شده است، مرتفع خواهد شد.طلاق غیابی همسر غایبیکی از نکاتی که همسر غایب ممکن است تقاضا کند، رها شدن از قید زوجیت مردی است که غایب مفقودالاثر شده است. بر اساس قانون، هر گاه کسی چهار سال غایب مفقودالاثر باشد، همسرش می تواند از دادگاه تقاضای طلاق غیابی کند. لازم به ذکر است در نکاح نامه های امروزی بندی به عنوان شرط ضمن عقد قرار داده شده است که بر اساس آن، اگر مردی به مدت 6 ماه غایب شد و از وی خبری در دست نبود، همسرش بتواند از وی جدا شود. البته اگر زوجین هنگام عقد، این بند را امضا نکنند، در این صورت زن باید چهار سال از زمان مفقود شدن فرد غایب صبر کرده و سپس از دادگاه، صدور حکم طلاق را تقاضا کند.البته چه برای فرد غایب حکم فوت فرضی صادر شود یا زن به صورت غیابی بخواهد طلاق بگیرد، پس از صدور حکم فوت فرضی یا طلاق، زن باید چهار ماه و 10 روز عده وفات نگه دارد و نمی تواند در این مدت با شخص دیگری ازدواج کند.حاضر شدن غایباگر همسر فرد غایب از وی طلاق گرفته باشد، در صورتی که شخص غایب پس از وقوع طلاق و قبل از انقضای مدت عده (چهار ماه و 10 روز) مراجعت کند، نسبت به طلاق حق رجوع دارد.این موضوع در حالی است که اگر بعد از انقضای مدت عده رجوع کند، دیگر حق رجوع ندارد و زندگی دوباره با همسر سابقش، منوط به پذیرش زن و جاری شدن صیغه نکاح است. همچنین باید گفت که اگر زن دوباره ازدواج کرده باشد، امکان ازدواج دوباره هم وجود ندارد.در خصوص اموال تقسیم شده هم باید گفت که اگر بعد از صدور حکم فوت فرضی، غایب پیدا شود، کسانی که اموال او را به عنوان وراثت تصرف کرده اند، باید آنچه از اعیان یا عوض یا منافع اموال مزبور حین پیدا شدن غایب موجود است را مسترد کنند.این در حالی است که اگر اموال تلف شده باشد و اثری از آن نباشد، دیگر غایب نمی تواند ادعایی نسبت به آنها داشته باشد.

از عزل محمدعلی شاه قاجار تا آغاز بررسی اخذ مالیات از سپرده های بانکی

درخواست حذف این مطلب
به گزارش تابناک اقتصادی، تاریخ اقتصاد ایران و جهان آینه ای است تمام نما از رویدادهای اقتصادی که در گذشته رخ داده است و بیانگر ریشه های تاریخی بسیاری از واقعیت های امروز ایران و جهان است. موضوع "اقتصاد ایران و جهان در گذر زمان" در این نوشتار به وقایع تاریخی بیست و پنجمین روز تیر ماه اختصاص دارد که به طور مستقیم و غیر مستقیم اقتصاد ایران و جهان را متاثر کرده است.25 تیر 1288، مشروطه خواهان و فاتحان تهران، محمد علی شاه قاجار (عامل استبداد صغیر) را از سلطنت عزل کردند.25 تیر 1310، مراسم افتتاح بانک فلاحتی و نصب اولین سنگ بنای بانک ملی به عمل آمد.25 تیر 1318، قانون تسویه امور ورشکستگی در مجلس شورای ملی تصویب شد.25 تیر 1323، لایحه قانون کار و تعیین وظایف کارگر و کارفرما به مجلس تسلیم شد.25 تیر 1332، 25 نفر دیگر از نمایندگان مجلس شورای ملی به تبعیت از نمایندگان عضو فراکسیون نهضت ملی نفت استعفا دادند و به این ترتیب تعداد نمایندگان مستعفی مجلس به 52 نفر رسید.25 تیر 1333، بانک صادرات و واردات آمریکا با پرداخت پنجاه میلیون دلار وام به ایران موافقت کرد.25 تیر 1334، ایران بار دیگر از بانک صادرات و واردات آمریکا مبلغ چهارده میلیون دلار وام گرفت.25 تیر 1336، برای اداره کارخانه سیمان 7 متخصص خارجی استخدام شد.25 تیر 1338، سازمان برنامه قراردادی را که با مهندسین مشاور کمپانی کوکس آلمان برای شهرسازی و کارهای مختلف امضا کرده بود، لغو کرد.25 تیر 1345، اداره کل غله ضمیمه وزارت کشاورزی شد.25 تیر 1354، مبلغ کمک هزینه دانشجویان خارج کشور بین 500 تا 1500 تومان در ماه تعیین شد.25 تیر 1356، روزنامه «اشتوتگارتر سایتونگ» چاپ آلمان نوشت ایران و عربستان به ترتیب اولین و دومین وارد کننده اسلحه آمریکایی در جهان هستند در حالی که در صورت وقوع یک بحران کارشناسان نظامی این دو کشور هنوز از آموزش فنی کافی برخوردار نیستند و الزاماً آمریکایی ها باید دخالت کنند.25 تیر 1359، طرح پرچم جمهوری اسلامی ایران به تصویب شورای انقلاب رسید.25 تیر 1367، مهمترین جلسه ای که منجر به پذیرش قطعنامه 598 شورای امنیت سازمان ملل در جنگ شد، امروز با حضور چهل نفر از شخصیت های مهم کشوری و لشکری در حضور امام خمینی (ره) تشکیل شد.25 تیر 1384، ابراهیم جعفری نخست وزیر عراق در رأس یک هیأت بلندپایه از مقامات آن کشور از جمله 9 وزیر عراقی با هدف ایجاد فصلی جدید در روابط سیاسی، اقتصادی و فرهنگی میان دو کشور وارد تهران شد.25 تیر 1392، مجلس در این روز با ۱۷۸ رای موافق به دو فوریت طرحی رای داد که مصوبه ۷۴ هزار میلیارد تومانی دولت برای بانک مرکزی را متوقف می کند. مصوبه ارزی به دنبال تهاتر بدهی های دولت از طریق گران تر حساب کردن ارزی بود که در سال ۹۱ به دولت فروخته شده بود.25 تیر 1396، کامل تقوی نژاد رئیس سازمان امور مالیاتی کشور از آغاز بررسی ها در رابطه با اخذ مالیات از سود سپرده بانکی خبر داد.منابع: موسسه مطالعات و پژوهش های سیاسی و روزنامه دنیای اقتصاد

اعلام زمانِ دقیق کنفرانس مطبوعاتی ترامپ و پوتین

درخواست حذف این مطلب
کاخ سفید اعلام کرد که کنفرانس مشترک مطبوعاتی رؤسای جمهور آمریکا و روسیه روز دوشنبه در ساعت ۱۶:۵۰ به وقت هلسینکی (۱۸:۲۰ به وقت تهران) برگزار می شود.به گزارش مهر به نقل از اسپوتنیک، کاخ سفید با انتشار جدول زمانی مربوط به نشست رؤسای جمهور آمریکا و روسیه اعلام کرد که این دیدار دوجانبه و تاریخی روز دوشنبه در هلسینکی، پایتخت فنلاند رأس ساعت ۱۳:۲۰ به وقت محلی (۱۴:۵۰ به وقت تهران) برگزار می شود و حدود یکساعت و نیم به طول می انجامد.این نشست دوجانبه در ساعت ۱۴:۵۰ بعدازظهر به وقت هلسینکی (۱۶:۲۰ به وقت تهران) پایان خواهد یافت و رهبران دو کشور با یکدیگر ناهار کاری صرف می کنند.کنفرانس مشترک مطبوعاتی «ولادیمیر پوتین» و «دونالد ترامپ» نیز رأس ساعت ۱۶:۵۰ به وقت محلی (۱۸:۲۰ به وقت تهران) برگزار می شود.گفتنی است که این نشست نخستین دیدار کاملاً برنامه ریزی شده سران دو کشور از زمان راهیابی دونالد ترامپ به کاخ سفید در ژانویه ۲۰۱۷ است.حدود دوهزار روزنامه نگار از بیش از ۶۰ کشور جهان برای پوشش اخبار این نشست به هلسینکی سفر کرده اند.

کاپیتان ملی پوش سپاهان به استقلال پیوست

درخواست حذف این مطلب
کاپیتان فصل گذشته سپاهان که بدلیل مصدومیت جام جهانی را از دست داده بود، با عقد قرارداد به استقلال پیوست.به گزارش تابناک ورزشی، علی کریمی که پیش از این شائبه هایی در مورد مصدومیت کهنه و غیرقابل درمانش وجود داشت با عقد قراردادی به استقلال پیوست. علی کریمی بعد از تایید ایفمارک قرارداد خود را با استقلال نهایی کرد تا رسما برای فصل جدید آبی پوش شود.قرارداد کریمی با استقلال یک ساله است و این بازیکن امشب راهی ترکیه می شود تا از فردا در اردوی استقلال شرکت کند.

درگیری هواداران تیم ملی فرانسه با پلیس

درخواست حذف این مطلب
نیروهای پلیس فرانسه شامگاه یکشنبه در پاریس با گروهی از طرفداران تیم ملی فوتبال این کشور درگیر شده و اقدام به شلیک گاز اشک آور کردند.به گزارش ایرنا به نقل از رویترز، در پی این درگیری، پلیس دستور تخلیه خیابان شانزه لیزه، محل اصلی تجمع هواداران تیم ملی را صادر کرد.این خیابان که به طاق پیروزی در میدان شارل دوگل منتهی می شود، یکشنبه صحنه حضور ده ها هزار طرفدار تیم ملی فرانسه بود.اقدام پلیس برای تخلیه محل یاد شده به دنبال آن صورت گرفت که عده ای به بهانه شادی و قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی، به برخی کسب و کارها و اموال عمومی آسیب رساندند.برخی از این افراد به سمت پلیس سنگ پرتاب کردند و پلیس هم از گاز اشک آور و ماشین های آب پاش برای متفرق کردن جمعیت استفاده کرد.پیش از این هم گزارش هایی از درگیری در لیون، سومین شهر بزگ فرانسه منتشر شده بود.تیم ملی فوتبال فرانسه شامگاه یکشنبه در دیدار پایانی رقابت های جام جهانی2018، با نتیجه 4 به 2 کرواسی را مغلوب کرد.پس از این قهرمانی، میلیون ها نفر از مردم فرانسه به خیابان ها ریختند و این پیروزی را جشن گرفتند.در روزهای گذشته نزدیک به 110 هزار نیروی پلیس برای تامین امنیت جشن روز باستیل و همچنین دیدار نهایی رقابت های جام جهانی فوتبال در خیابان ها مستقر شده بود.

کنایه فوتبالی «علی مطهری» به قهرمانی فرانسه

درخواست حذف این مطلب
نظر شما سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.

شناسایی خریداران عمده سکه

درخواست حذف این مطلب
وزیر اقتصاد و دارایی ظهر امروز طی سخنانی در جمع مدیران کل و روسای ادارات کل مالیاتی استانها از مطالبه مالیات بر سود اتفاقی برای خریداران عمده سکه و ارز توسط سازمان امور مالیاتی خبر داد.به گزارش مهر به نقل از وزارت اقتصاد و دارایی، مسعود کرباسیان طی یادداشتی در اینستاگرام خود در این باره نوشت: امروز برای پیگیری امور مربوط به اتفاقات اخیر و در راستای عمل به دستور رئیس جمهور به سازمان امور مالیاتی رفتم و در جمع تمامی مدیران سازمان از آنها خواستم که با جدیت وارد عمل شوند؛ چراکه در راه مبارزه با رانت و فساد و برای حفظ ثبات اقتصادی و حراست از منابع کشور هیچ خط قرمزی وجود ندارد.وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری هم در دیدار امروز با هیات دولت بار دیگر بر اصل مبارزه با فساد و برخورد با متخلفان تاکید کردند، گفت: عمل به این موضوع اساس اقدامات وزارت اقتصاد است.وزیر اقتصاد همچنین در این یادداشت اینستاگرامی تاکید کرد: بر این اساس اقدامات اجرایی زیر در این حوزه صورت خواهد گرفت:اول/ سازمان امور مالیاتی خریداران عمده سکه را شناسایی کرده و طبق قانون آنها مکلف به پرداخت مالیات بر«سود اتفاقی» هستند.وی افزود: 100 نفر اول این لیست که بیشترین خرید را انجام داده اند، به صورت اولویت دار مورد بررسی و مطالبه مالیات قرار می گیرند.دوم/ همین روند در مورد بازار ارز هم صورت می گیرد. هر مجموعه ای یا فردی که از طریق خرید و فروش ارز سوداتفاقی بدست آورده، مشمول این مالیات می شود و دایره بررسی ها و مطالبه گری ما شامل تمام بخش های اقتصادی کشور می شود.کرباسیان تصریح کرد: خوشبختانه سازمان امورمالیاتی این گروه را نیز شناسایی کرده و طی روزهای جاری آنها مکلف به پرداخت مطالبات دولت می شوند.وزیر اقتصاد افزود: همچنین موسسات و آژانس های مسافرتی هم به دقت رصد می شوند و با برخی از آنها که از موضوع پرداخت ارز مسافری برای سفر به کشورهای بدون نیاز به روادید سوء استفاده کرده اند، برخورد خواهد شد و همچنین شامل دریافت مالیات می شوند.وی خاطر نشان کرد: کسانی هم از وضعیت ارز مسافری سوء استفاده کرده اند و با برخی اقداماتشان سودهایی بدست آورده اند که این گروه نیز باید مالیات سود اتفاقی را پرداخت کنند.وزیر اقتصاد با تاکید بر اینکه "مردم مطمئن باشند کوتاه نخواهیم آمد و ریال به ریال حق آنها را مطالبه می کنیم"، گفت: قرار نیست تولیدکنندگان با زحمت و عبور از موانع کار کنند، مالیات بدهند و گروه دیگری زیر سایه اقتصاد زیرمینی از پرداخت حقوق دولت و ملت خوداری کنند.کرباسیان با بیان اینکه، حرکت وزارت اقتصاد در این میدان براساس قانون و برمبنای گسترش شفافیت است، اظهار داشت: به همکاران سازمان امور مالیاتی تاکید کردم وزارت امور اقتصادی و دارایی حامی بخش خصوصی متعهد است؛ بنابراین اساس رفتار با این گروه باید برمبنای صداقت باشد کما اینکه سال گذشته یک میلیون و 300 هزار اظهارنامه مالیاتی از سوی آنها به صورت خوداظهاری پذیرفته شد.وی یادآور شد: رویکرد ما برای مبارزه با فساد، گسترش سیستم الکترونیکی است و خوشبختانه امسال هم تا اینجای کار 99 درصد اظهارنامه های مالیاتی به صورت الکترونیکی اظهار شده است.کرباسیان در پایان این یادداشت بار دیگر تاکید کرد: وزارت اقتصاد در مسیر مبارزه با فساد، گسترش شفافیت و بهبود فضای کسب وکار از پای نمی نشیند.

آخرین اخبار از تعیین قائم مقام جدید شورای نگهبان

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی شورای نگهبان آخرین اخبار از تعیین قائم مقام جدید در این شورا را تشریح کرد.به گزارش تسنیم، محمدرضا علیزاده قائم مقام و عضو حقوقدان فقید شورای نگهبان در شامگاه (پنجشنبه، 27 اردیبهشت) مصادف با شب دوم رمضان 1439 هجری قمری در سن 67 سالگی دار فانی را وداع گفت، اما سؤالی که مطرح می شود این است که روند جایگزینی وی در شورای نگهبان به عنوان قائم مقام و عضو حقوقدان این شورا چگونه است؟طبق آیین نامه داخلی شورای نگهبان، اعضای حقوقدان این شورا پس از معرفی کاندیداها از سوی قوه قضائیه به مجلس، با رأی اکثریت نمایندگان برای یک دوره سه ساله انتخاب می شوند. البته قائم مقام این شورا در سالروز تشکیل آن، یعنی 26 تیر هر سال در انتخابات هیئت رئیسه و با رأی اکثریت اعضای شورای نگهبان و در کنار دیگر اعضای هیئت رئیسه، برای یک دوره یک ساله انتخاب می شود.روند انتخاب و جایگزینی مرحوم علیزاده قائم مقام فقید شورای نگهبان نیز به همین منوال است. لذا قائم مقام شورای نگهبان می بایست در نشست انتخاب اعضای هیئت رئیسه شورای نگهبان تعیین شود.بر همین اساس، عباسعلی کدخدایی سخنگوی شورای نگهبان در گفت وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم، انتخاب جایگزین مرحوم محمدرضا علیزاده برای سمت قائم مقامی شورای نگهبان را به نشست انتخابات هیئت رئیسه این شورا موکول کرد و گفت: طبق روال هر سال انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان برای یک سال آینده می بایست در روز 26 تیر برگزار شود.وی افزود: انتخابات هیئت رئیسه شورای نگهبان هفته آینده در محل این شورا و با حضور تمامی اعضای حقوقدان و فقها برگزار می شود که در این نشست قائم مقام جدید شورا نیز انتخاب خواهد شد.سخنگوی شورای نگهبان در پایان خاطرنشان کرد: مجلس می بایست با معرفی قوه قضائیه، یک عضو حقوقدان را برای جایگزینی مرحوم علیزاده انتخاب کند که هنوز این کار صورت نگرفته است.

پیگیری های فیفا گریبان تلویزیون های اینترنتی ایران را نیز می گیرد؟

درخواست حذف این مطلب
جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه با برگزاری مسابقه فینال بین تیم های فرانسه و کرواسی به پایا ن رسید و تب فوتبالی جهان برای مدتی فروکش خواهد کرد.به گزارش نوپانا، فدراسیون جهانی فوتبال برای این رویداد برنامه های ویژه ای تدارک دیده بود و سعی می کرد تا با تغییراتی در آن، یکی از بهترین رویداد های فوتبالی خود را برگزار کند اما جام جهانی با مشکلات زیاد و تخلفات متعدد مواجه بود.یکی از این تخلفات، پخش بازی های جام جهانی به صورت غیرقانونی از طریق اینترنت بود؛ بر اساس گزارشات منتشر شده بیش از پنج هزار مورد تخلف در زمان پخش مسابقات فوتبال جام جهانی ۲۰۱۸ روسیه صورت گرفته است.تنها یک روز از شروع مسابقات نگذشته بود که فیفا شبکه بی آوت کیو (beoutq) کشور عربستان را به پخش غیرقانونی بازی ها در خاورمیانه و شمال آفریقا متهم کرد. فیفا قصد دارد به عنوان متصدی فوتبال در جهان این پرونده را پیگیری کرده و جلوی نقض قوانین را بگیرد.موضوع به همین جا ختم نمی شود؛ شرکت امنیت سایبری ایردتو (irdeto) در گزارشی اعلام کرد که بیش از ۵۰۰۰ مورد تخلف اینترنتی با موضوع جام جهانی صورت گرفته است.سه کشور برزیل، پرتغال و مراکش بیشترین آمار تخلف را داشته اند. در این آمار، ۵۸۲ مورد تخلف در کشور برزیل صورت گرفته است. ۶۱۳۷۱۵ نفر در برزیل بازی این تیم با سوئیس را به صورت غیرقانونی تماشا کردند که بزرگترین تخلف در صورت گرفته در بازی های گروهی جام جهانی است.مراکش با ۵۶۱ تخلف در رتبه دوم قرار دارد و ۵۳۵ مورد تخلف نیز از کشور پرتغال ثبت شده است. بیشترین تعداد بیننده غیرقانونی نیز ۸۲۶۶۰۰ نفر در سراسر جهان است.در مجموع نزدیک به ۴.۳ میلیون نفر مسابقات جام جهانی ۲۰۱۸ را به این روش تماشا کرده اند که فقط ۳۷۷۳ مورد از از آنها از طریق سایت هایی همچون توییتر، فیسبوک، پریسکوپ و توییچ بوده است.این شرکت در گذشته نیز ۵۱۰۰ مورد تخلف در خصوص پخش غیرقانونی بازی های مرحله نهایی لیگ قهرمانان اروپا از طریق اینرنت را منتشر کرده بود. در این گزارش نیز ۲۰۹۳ مورد از طریق شبکه های اجتماعی مشهور همچون فیسبوک، پریسکوپ و توویچ بوده که نزدیک به ۴.۸ میلیون نفر بیننده داشت.فیفا به شدت این پرونده را پیگیری کرده و به دنبال گرفتن خسارت از شبکه های اجتماعی متخلف در این پرونده است؛ زیرا تخلف آنها ضرر و زیان هنگفتی را برای صاحبان حق پخش رسمی مسابقات در پی داشته و ارزش رویداد برای تبلیغ کنندگان و اسپانسرها کاهش می یابد.فیفا در جدیدترین بیانیه خود اعلام کرد: «شبکه عربستانی بی آوت کیو سیگنال های ارتباطی خود را از شبکه قطری بین اسپرت سرقت کرده و پخش مسابقات از این شبکه غیرقانونی است.»شبکه بین اسپرت با افزودن برچسب روی تصاویر سعی کرد تا مخاطبان بی آوت کیو را از این کار مطلع سازد اما این شبکه عربستانی این برچسب را تار می کرد تا قابل خواندن نباشد.فیفا این شبکه را «دزدان دریایی» نامیده و می گوید: «بی آوت کیو مسابقات را به صورت غیرقانونی در منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا پخش می کند.»حال باید دید پیگیری های فیفا گریبان تلویزیون های اینترنتی ایران را نیز می گیرد یا خیر؟

کار در جنگل آمازون کنار گیاهان گوشت خوار

درخواست حذف این مطلب
تمام حقوق مادی و معنوی این سایت متعلق به تابناک می باشد و استفاده از مطالب با ذکر منبع بلامانع است. طراحی و تولید "ایران سامانه"

پاسخ صداوسیما به حاشیه های پویول و استیلی

درخواست حذف این مطلب
سازمان صداوسیما در رویکردی جدید، در قالب برنامه های تلویزیونی به شبهات و انتقادات و حواشی که در رسانه های مختلف و فضای مجازی درباره این سازمان مطرح می شود، پاسخ می دهد. در همین راستا ناصر کریمان مدیرگروه اجتماعی شبکه سه سیما امروز با حضور در برنامه «حالا خورشید» به سوالات و پیامک های مخاطبان پاسخ داد.به گزارش جام جم آنلاین به نقل از روابط عمومی رسانه ملی، در این راهبرد که به منظور اعتمادسازی بیش تر در میان مخاطبان و رفع شبهات و ابهامات منتشر شده درباره تولیدات و فعالیت های صداوسیما انجام می شود، دست اندرکاران حوزه های مختلف ستادی و تولیدی صداوسیما و مدیران گروه ها و شبکه های رادیویی و تلویزیونی با حضور در برنامه ها و بخش های مختلف خبری در خصوص انتقادات و ابهامات مربوط به برنامه ها و عملکرد صداوسیما توضیح خواهند داد. در همین راستا، روز یکشنبه 24 تیرماه، ناصر کریمان مدیرگروه اجتماعی شبکه سه سیما در برنامه «حالا خورشید» به سوالات و پیامک های مخاطبان که توسط رضا رشیدپور مطرح می شد توضیح داد.وی در ابتدا در پاسخ به اولین سوال چالشی در این برنامه از طرف مردم درباره حضور یاسی اشکی و اینکه سخنانش دروغ بوده است، عنوان کرد: «ماه عسل» برنامه ای با عقبه ?? ساله است. درمورد یاسی اشکی باید این توضیح را ارایه کرد که این سوژه از طرف مسئولان وزارت بهداشت به برنامه معرفی و گفته شد که او فعالیتی را تحت پوشش وزارت بهداشت انجام می دهد که یک دغدغه و ضرورت است. کریمان اضافه کرد: اگرچه یاسی اشکی از طرف وزارت بهداشت مطرح شد اما ما باید استعلاماتی را می گرفتیم که روند آن ها هم طی شد و بعد این سوژه در برنامه حضور یافت.وی در جواب یکی از پیامک ها که این برنامه را دروغ عنوان کرده بود، گفت: حواشی ای پیش آمد و اگر شما تعقیب کرده باشید، وزیر بهداشت در چند مصاحبه از پخش این برنامه تشکر کرد و بیان شد که سوژه از دغدغه های وزارت بهداشت بوده است.مدیر گروه اجتماعی شبکه سه سیما در واکنش به نبود اطلاع رسانی درباره مناظره ای که قرار بود درباره حضور یاسی اشکی مطرح شود و لغو شد، گفت: یک هزینه رسانه ای صورت گرفته بود و نمی خواستیم بیشتر دامن زده شود و اگر مطلبی می گفتیم درباره چرایی برگزار نشدن مناظره و اینکه به طور مثال یک نفر از طرفین آماده نبود، اصل موضوع تحت فشار قرار می گرفت.وی افزود: وقتی وزارت بهداشت بیان می کند که این واکسن باید در داخل کشور تولید شود و یک نیاز است باید وزارت بهداشت به عنوان یک مرجع محسوب شود.کریمان در بخش دیگر برنامه درباره جلوگیری از حضور پویول کاپیتان تیم ملی اسپانیا و اینکه موهای بلندش مانع حضورش شده است، تصریح کرد: فکر می کنید بحث های ظاهری اینقدر مهم است؟ آیا دغدغه ما موی پویول است؟ وی همچنین در پاسخ به پرسش رشیدپور درباره تتوی این بازیکن اظهار کرد: مگر نمی شد با قاب بندی این مساله را درست کرد؟ من فکر می کنم این موضوع دچار حاشیه سازی رسانه ای شد.کریمان درباره دلیل اصلی این مسئله اظهار کرد: اعداد و ارقامی بابت دعوت از پویول به برنامه مطرح شد که ما با وضعیت اقتصادی حال حاضر فکر کردیم شاید به مصلحت نباشد او در برنامه حضور یابد.وی با بیان اینکه میرباقری معاون سیما نیز همان زمان توضیحاتی را ارایه کرد، افزود: البته من از عادل فردوسی پور تشکر می کنم و تلاش های زیادی هم در این یک ماه انجام داد و رضایتمندی مخاطبان را به دست آورد و با اقبال بسیار خوبی مواجه شد.کریمان درباره انتقاد یکی از نمایندگان مجلس با نام غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی نماینده مردم رشت به مستند «روایت مردم» که گفته بود این برنامه در راستای مقاصد سیاسی صدا و سیما تولید شده است و صداهای مختلف از آن شنیده نمی شود، گفت: سوال من از خود شما این است که اگر در جامعه ما اتفاقی صورت بگیرد و مردم در حوزه های مختلف اعتراضی داشته باشند، ما نباید آن را پخش کنیم؟ آیا مجلس خانه ملت است یا نه؟ آیا نمایندگان مجلس به دنبال این هستند که اعتراض مردم دیده شود یا نه؟کریمان درباره راوی این برنامه نیز گفت: حسین یکتا مردی است که در زلزله کرمانشاه نیز می خواست مشکلات مردم شنیده شود بنابراین این را نمی پذیرم که این برنامه وجه سیاسی داشت، چون طی آن صدای مردم شنیده شد. به طور کلی مهم این است که در یک برنامه صدای مردم پخش شود و مسئولان این مطالبات را بشنوند.وی تاکید کرد: ما باید در صدا و سیما طرح مطالبه کنیم از همین رو آقای ایمن آبادی هم به عنوان نماینده مردم باید به دنبال حل مشکلات باشد.چرا به دنبال مشکل مردم نیستیم؟ این موضوع نشان می دهد که هدف این نماینده محترم هم حمایت از مردم نبوده بلکه به دنبال سیاسی کاری به نفع جناح خود بوده است.مدیر گروه اجتماعی شبکه سه عنوان کرد: رویکرد جدید ما در مجموعه رسانه حضور مردم در صداوسیما است. فارغ از این بحث های جناحی و حزبی باید ببینیم منفعت مردم چیست؟ در همین باره سفرهای استانی دولت را مثال می زنم آیا ما باید سفرهای استانی دولت را پوشش بدهیم یا نه؟ ما در صدا و سیما همت گذاشته ایم که کارهای دولت مردان را پوشش بدهیم چون ایجاد امید می کند.کریمان در بخش دیگر از این برنامه درباره پخش اعترافات دختر اینستاگرامی از شبکه یک عنوان کرد: این موضوع مربوط به شبکه دیگری است که مسئولیت آن با من نیست ولی اساسا هر نوع تکنولوژی در کشور قالب فرهنگی خود را دارد و باید به فرهنگ استفاده آن هم توجه کنیم. اگر ما به حوزه فضای مجازی توجه می کنیم باید فرهنگ مصرف آن را هم به مردم القا کنیم اما در همین ماجرا هم یک بخش هایی ممکن است باعث ایجاد ناامیدی در مردم شود از همین رو باید فرهنگ مصرف از این ابزارها توسط رسانه ترویج شود.کریمان در پاسخ به شایعه ممنوع التصویری حمید استیلی نیز گفت: این موضوع هم تقصیر فضای مجازی بود چه کسی گفته او ممنوع التصویر است؟ بچه های شبکه ورزش می توانند بگویند که آیا او ممنوع التصویر بود یا نه؟ به طور کلی باید بگویم که کار تهیه کنندگی یک برنامه کار سختی است چراکه ممکن است یکی از آنها با دیدن چنین مصاحبه ای اینطور استنباط کنند که اگر کسی با شبکه خارجی مصاحبه کند ممنوع التصویر می شود.رشیدپور در این بخش حمید استیلی را روی آنتن آورد و از او پرسید که چه کسی به شما گفت ممنوع التصویر هستید؟استیلی در پاسخ گفت: ما در روسیه بودیم و بعد از بازی اول ایران بیرون از استادیوم گزارشگری از سوی شبکه من و تو آمد و با من درباره فوتبال مصاحبه کرد. پس از این مصاحبه ما به هتلی آمدیم که اتفاقا بچه های تیم ملی هم در آنجا بودند. در آنجا آقای میثاقی گزارشگر برنامه شبکه سه را دیدم اما او هیچ مصاحبه ای با من نکرد، به همین دلیل یکی از بچه ها از او پرسید که چرا با ما مصاحبه نمی کنید؟ طبق آنچه که دوستم به من گفت، آقای میثاقی به او گفته بود به خاطر مصاحبه ای که با شبکه من و تو داشته ام آن ها نمی توانند با من مصاحبه کنند. البته من به شخصه با میثاقی صحبت نکردم و از او نپرسیدم که ممنوع التصویر هستم یا نه. سپس ما به ایران آمدیم و بعد از ورودم به ایران شبکه های ایرانی با من مصاحبه کردند اما به یاد دارم که در برنامه ای که در منطقه نازی آباد یکی از گزارشگران به بچه های ما گفته بودند من ممنوع التصویر هستم. البته به نظرم در اینجا سلیقه اعمال شده بود با همه این اوصاف من روز گذشته 23 تیرماه به شبکه ورزش رفته بودم.سپس کریمان درباره این موضوع بیان کرد: همان زمان روابط عمومی سازمان نیز موضع گرفت و توضیح داد ولی گویا به شایعه بیشتر توجه می شود.

خیابان انسانیت تبریز، ترند شبکه های اجتماعی

درخواست حذف این مطلب
خیابان رسالت در شهر تبریز به خیابان انسانیت و مهربانی تبدیل شده است. بر اساس ادعای برخی کاربران فضای مجازی در قسمتی از این خیابان هر شب مردم بسته های خوراکی و اقلام را قرار می دهند تا افراد نیازمند نیمه شب بیایند و آن ها را بردارند.به گزارش روزنامه خراسان، کاربری در خصوص این اقدام نوشت: «انسان بودن سخت است اما لذت دارد. دمتون گرم.» کاربری هم نوشت: «کاش هر روز اخباری از این دست بشنویم. اخباری که حکایت از وجود آدم هایی در جامعه مان دارد که هنوز هم مهربانی در دل دارند.»

شادی فرانسوی ها پس از قهرمانی در جام جهانی

درخواست حذف این مطلب
مردم فرانسه پس از قهرمانی تیم ملی فوتبال فرانسه در جام جهانی 2018 روسیه، یک جشن عظیم را در خیابان های پاریس و دیگر شهرهای فرانسه برپا کردند. در تصاویری که تماشا می کنید، ابتدا حال و هوای مسکو پس از مشخص شدنِ چهره قهرمان را می بینید و در ادامه مجموعه تصاویری که از شادی مردم فرانسه توسط تابناک گردآوری شده را می بینید.

خلبان «امین امیر صادقی» آزاد شد

درخواست حذف این مطلب
بر اساس پیگیری «حالا خورشید» ساعتی پیش مشکل پیش آمده برای خلبان صادقی رفع شد.به گزارش انتخاب، موضوع بازداشت پیرو شکایت خصوصی شرکت هواپیمایی مربوطه صورت گرفته و ساعتی بعد با رضایت وکلای شرکت، موضوع خاتمه یافته است.پیگیری حقوقی ماجرا به دلیل اتمام ساعات کاری به فردا موکول شده و حق اظهارنظر و دفاع برای طرفین محفوظ است.برنامه تلویزیونی «حالا خورشید» همچنین ضمن تاکید مجدد بر آمادگی خود جهت پوشش رسانه ای توضیحات شرکت هواپیمایی از همراهی شما بینندگان ارجمند قدردانی کرده است.کاپیتان صادقی عصر امروز به منزل بازگشته است

پروازهای فرودگاه نجف از سر گرفته شد

درخواست حذف این مطلب
پس از توقف چند ساعته پروازها در فرودگاه نجف به دلیل بروز ناآرامی در این شهر، بار دیگر پروازها در این فرودگاه از سر گرفته شده است.به گزارش فارس، «علی کاظم» مدیر فرودگاه بین المللی نجف اشرف اعلام کرد که پروازهای این فرودگاه عصر امروز (یکشنبه) از سرگرفته شده و هواپیمای شرکت «الشرق الاوسط» در این فرودگاه فرود آمده است.به نوشته پایگاه «السومریه نیوز»، مدیر فرودگاه گفت که این فرودگاه بین المللی تا صبح فردا میزبان ۱۸ هواپیما خواهد بود.پروازهای فرودگاه نجف در حالی از سر گرفته شده که خطوط هوایی اردن، کویت و همچنین شرکت «فلای دبی» اعلام کردند که پروازهای خود را از امروز (یکشنبه) تا اطلاع ثانوی به استان نجف عراق به حالت تعلیق درآورده اند.در بیانیه خطوط هوایی اردن آمده است که این تصمیم به دلیل تحولات امنیتی در فرودگاه نجف اتخاذ شده است.روند پروازها در فرودگاه نجف به خاطر حمله تظاهرات کنندگان مختل شده است. تظاهرات یک هفته اخیر در چند استان جنوبی عراق که در اعتراض به ضعف خدمات رسانی دولت، بیکاری و قطعی آب و برق و فساد اداری-دولتی آغاز شد، امروز نیز ادامه یافت.همزمان با بالا گرفتن شدت اعتراض ها در استان بصره، «حیدر العبادی» نخست وزیر دولت فعلی عراق، دستور داد که شورای مدیریت فرودگاه نجف منحل شود.

استقبال حماسی از تیم فوتبال بلژیک

درخواست حذف این مطلب
تیم ملی فوتبال بلژیک در جام جهانی 2018 روسیه حضور درخشانی داشت و در نهایت با شکست انگلیس در دیدار رده بندی، جایگاه سوم را به خود اختصاص داد. مردم بلژیک نیز استقبال منحصر به فردی از ملی پوشان خود داشتند و جمعیت عظیم با فوتبالیست ها جشن گرفتند. گوشه هایی از این مراسم را در تابناک می بینید.

جزئیات تصادف خودروی سواری با زائران عراقی

درخواست حذف این مطلب
برخورد یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام با زائران پیاده حرم رضوی در کیلومتر 80 محور سبزوار ـ شاهرود 3 کشته و 5 مصدوم برجای گذاشت.به گزارش فارس از سبزوار، عصر امروز برخورد یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام در کیلومتر 80 محور سبزوار ـ شاهرود با تعدادی از زائران پیاده حرم رضوی برخورد کرد و این حادثه سه کشته و پنج مصدوم برجای گذاشت.پس از وقوع حادثه نیروهای اورژانس 115 سبزوار، امدادگران جمعیت هلال احمر، پلیس راه سبزوار و آتش نشانی داورزن در محل حادثه حضور یافتند.6 زائر عراقی کشته و زخمی شدندرئیس جمعیت هلال احمر سبزوار نیز در این خصوص با اشاره به وقوع حادثه برخورد یک دستگاه خودرو سواری ام وی ام با زائران پیاده حرم رضوی در کیلومتر 80 محور سبزوار ـ شاهرود، گفت: این حادثه عصر امروز رخ داد و بلافاصله نیروهای امدادی جمعیت هلال احمر سبزوار به محل اعزام شدند.محمدعلی جباری ثانی افزود: در این حادثه سه زائر عراقی براثر شدت جراحت سر صحنه جان باختند و پس از انجام عملیات رهاسازی پنج مصدوم که سه نفر آن ها نیز عراقی بودند با کمک عوامل هلال احمر به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.وی ادامه داد: علت اصلی حادثه از سوی کارشناسان پلیس راه در دست بررسی است.رئیس جمعیت هلال احمر سبزوار یادآور شد: جمعیت هلال احمر سبزوار دارای سه پایگاه امداد و نجات جاده ای در جاده های سبزوار ـ شاهرود و سبزوار ـ بردسکن است.راننده خودرو ام وی ام زن بود/ زائران درخواست آب از سواری داشتندرئیس پلیس راه سبزوار نیز در تشریح علت وقوع حادثه گفت: زائران پیاده عراقی در کنار جاده محور سبزوار به سمت مشهد مقدس در حال تردد بودند که از راننده خودروی سواری درخواست آب کردند اما متأسفانه راننده دستپاچه شده و از جاده منحرف شده است.علی فتحی افزود: راننده خودروی ام وی ام خانم بوده و با زائران پیاده حرم رضوی برخورد کرده است.وی بیان کرد: خودرو سواری ام وی ام از مسیر استان های شمالی کشور به سمت مشهد مقدس در حال تردد بوده است.مدیر مرکز حوادث و فوریت های پزشکی سبزوار نیز گفت: سه نفر از زائران پیاده عراقی براثر شدت جراحت در سر صحنه حادثه جان خود را از دست دادند.علی شریفان افزود: همچنین پنج نفر دیگر دچار مصدومیت شدند که پس از اقدامات اولیه برای ادامه روند درمانی توسط سه دستگاه آمبولانس اورژانس 115 به بیمارستان امداد شهید بهشتی سبزوار منتقل شدند.

«دونالد ترامپ» و همسرش به پایتخت فنلاند وارد شدند

درخواست حذف این مطلب
رئیس جمهور آمریکا و همسرش، بانوی اول کاخ سفید شامگاه یکشنبه وارد هلسینکی، پایتخت فنلاند شدند.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وبگاه خبری هیل، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا شامگاه یکشنبه و ساعاتی پیش از نشست برنامه ریزی شده وی با «ولادیمیر پوتین»، همتای روسی وارد هلسینکی، پایتخت فنلاند شد.دونالد ترامپ و «ملانیا ترامپ» بانوی اول کاخ سفید قبل از ساعت ۹ شب به وقت محلی وارد فنلاند شدند و مورد استقبال اعضای سفارت آمریکا در هلسینکی قرار گرفتند.گفتنی است که «دونالد ترامپ» روز یکشنبه در آستانه دیدار تاریخی خود با «ولادیمیر پوتین» در پایتخت فنلاند در یک پیام توئیتری نوشت: «فارغ از نتایج مثبتِ احتمالی در این دیدار، حتی اگر شهر مسکو به جبرانِ تمام گناهان و اقدامات شریرانه روسیه (!) به من داده شود، رسانه ها و دموکراتهای آمریکا خواهند گفت که این کافی نیست! و باید شهر سن پطرزبورگ را نیز می گرفتم! در واقع، بسیاری از این رسانه های خبری و همه دموکراتها دشمنِ مردم هستند».وی در این پیام توئیتری نوشت که «مشتاقانه در انتظار دیدار با رئیس جمهور پوتین در روز بعد (دوشنبه) است».

الجزایر صدها پناهجوی آفریقایی را اخراج کرد

درخواست حذف این مطلب
الجزایر صدها نفر از پناهجویانی را که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند، بازداشت و به همسایه خود نیجر ارجاع داد.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سازمان بین المللی مهاجرت اعلام کرد که روز یکشنبه مقامات الجزایر نزدیک به ۴۰۰ نفر از پناهجویان آفریقایی را که قصد داشتند خود را به اروپا برسانند، از این کشور اخراج و به نیجر اعزام کرد.در حال حاضر سازمان بین المللی مهاجرت در همکاری با اتحادیه اروپا در تلاش است تا پناهجویان را به کشورهای مبدا خود بازگرداند که این اقدام پس از مرگ هزاران نفر از این افراد در مسیر مهاجرت با قایق های کوچک و شلوغ در آب های مدیترانه صورت می گیرد.با این حال گفته شده است که مقامات الجزایری از تائید خبر اخراج پناهجویان از این کشور خودداری کرده اما گفته اند که از ماه ژانویه به این سو از مهاجرت حداقل ۲۰ هزار پناهجوی آفریقایی از این کشور به مقصد اروپا جلوگیری کرده اند.بحران پناهجویان که در نتیجه بی ثباتی امنیتی و سیاسی در آفریقا و مناطقی از غرب آسیا تشدید شده است در حال حاضر یکی از عمده ترین چالش های پیش روی کشورهای اروپایی و شمال آفریقا به شمار می رود.

حمله راکتی رژیم صهیونیستی به یک پایگاه هوایی در «حلب» سوریه

درخواست حذف این مطلب
خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شامگاه یکشنبه یک پایگاه نظامی در حومه شهر «حلب» را هدف حملات راکتی خود قرار داد.به گزارش خبرگزاری مهر، خبرگزاری رسمی سوریه (سانا) اعلام کرد که رژیم صهیونیستی شامگاه روز یکشنبه یک پایگاه نظامی در مجاورت فرودگاه «نیرب» در حومه شهر «حلب» سوریه را هدف حملات راکتی خود قرار داد.این خبرگزاری با انتشار بیانیه ای اعلام کرد: «دشمن صهیونیسم همچنان به تلاشهای عاجزانه خود برای حمایت از گروههای تروریستی شکست خورده در درعا و القنیطره ادامه می دهد».گفتنی است که اصابت راکتها به این پایگاه نظامی، خسارات مالی در پی داشته است.

اکوادور به دنبال لغو پناهندگی و استرداد «آسانژ» به آمریکا است

درخواست حذف این مطلب
یک رسانه انگلیسی در گزارشی از تصمیم اکوادور در لغو پناهندگی سیاسی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس و استرداد وی به آمریکا پرده برداشت.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تایمز، اکوادور حدود ۶ سال پس از پناهندگی سیاسی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت این کشور در انگلیس بر آن است تا با لغو مصونیت کنونی وی زمینه لازم برای استرداد این فرد به آمریکا را فراهم آورد.به گزارش این رسانه انگلیس، این تصمیم پس از آن افشا شد که «جوز والنسیا» (jose valencia) وزیر خارجه جدید اکوادور در مصاحبه ای اعلام کرد: ما به دنبال حل و فصل این مسأله در حال رایزنی با لندن هستیم.این در حالیست که حدود ۶ سال پس از پناهندگی «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس و اقامت وی در ساختمان سفارت اکوادور در انگلیس، چندی پیش برخی رسانه های از احتمال استرداد وی به آمریکا یا انگلیس خبر داده بودند.«ماریا فرناندا اسپینوسا» (maria fernanda espinosa) ویز خارجه پیشین اکوادور ۲۸ اردیبهشت ماه نیز در مصاحبه ای با اعلام این خبر اعلام کرده بود: ممکن است دولت این کشور پناهندگی اعطائی به وی در سال ۲۰۱۲ میلادی را لغو کرده و او را به آمریکا یا انگلیس تحویل دهد.وی در این مصاحبه تأکید کرده بود: انگلیس و اکوادور مایل به حل و فصل این ماجرا هستند.این درحالیست که در ماه های اخیر ابتدا امکان استفاده وی از اینترنت و سپس شبکه تلفنی وی قطع شده بود.لازم به ذکر است، ۲۴ بهمن ماه سال گذشته دادگاه استیناف انگلیس امروز حکم بازداشت «جولیان آسانژ» بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس را تأیید کرده بود.گفتنی است، ۱۷ بهمن ماه سال پیش نیز دادگاهی در انگلیس درخواست بنیانگذار سایت افشاگر ویکی لیکس برای صدور قرار منع تعقیب را رد کرده بود.بر این اساس، قرار بازداشت آسانژ کماکان به قوّت خود باقی است و لذا در صورتیکه وی از ساختمان سفارتخانه اکوادور در لندن خارج شود بازداشت خواهد شد.بر اساس اعلام این رسانه، پرونده «آسانژ» در سوئد مختومه اعلام شده اما انگلیس او را به دلیل نقض قرار وثیقه در مدت بازداشت همچنان تحت تعقیب می داند.

ماجرای لغو مصاحبه برنامه ریزی شده «سی اِن اِن» با جان بولتون

درخواست حذف این مطلب
سخنگوی کاخ سفید به توجیه لغو مصاحبه از پیش برنامه ریزی شده شبکه تلویزیونی سی اِن اِن با مشاور امنیت ملی آمریکا پرداخت.به گزارش خبرگزاری مهر، سارا سندرز سخنگوی کاخ سفید امروز یکشنبه در پیامی توئیتری از لغو مصاحبه از پیش برنامه ریزی شده شبکه سی اِن اِن با جان بولتون مشاور امنیت ملی آمریکا خبر داد.در پیام توئیتری سخنگوی کاخ سفید در این خصوص اینگونه توجیه شده است: چون خبرنگار سی اِن اِن در جریان کنفرانس خبری رئیس جمهوری با ترزا می (نخست وزیر انگلیس) به ترامپ بی احترامی کرده است، تصمیم گرفتیم اولویت ها را در مصاحبه های این شبکه با مقامات دولت بازتعریف کنیم.ماجرا از آنجا آغاز شد که خبرنگار این شبکه پس از تلاش برای ارائه پرسش خود از دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در جریان کنفرانس خبری با ترزا می نخست وزیر انگلیس در تلاش بود که ترامپ در پاسخ خطاب به این شبکه گفت: اخبار جعلی!

هنیه: معامله قرن مُرده به دنیا آمده است

درخواست حذف این مطلب
رئیس دفتر سیاسی حماس با اشاره به اینکه مقاومت فلسطین معادلات خود را بر دشمن صهیونیست تحمیل می کند، افزود: معامله قرن مُرده به دنیا آمده است.به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النشره، اسماعیل هنیه رئیس دفتر سیاسی حماس اعلام کرد: مقاومت فلسطین در کمین دشمن رژیم صهیونیستی است و معادلات خود را بر دشمن تحمیل می کند و زیر بار معادلات اشغالگران نمی رود.وی افزود: به دشمن اجازه داده نمی شود که قواعد درگیری را تحمیل کند. غزه که در سه جنگ استوار مانده است می تواند که با وجود همه قربانیان، پیروزی پس از پیروزی به دست آورد.هنیه گفت: تظاهرات بازگشت غزه را در کانون توجه جهانی قرار داد. تظاهرات بازگشت تا تحقق همه اهدافش ادامه خواهد یافت که در راس این اهداف رفع محاصره غزه است.وی درباره هر گونه طرح درباره پایمال کردن حق بازگشت هشدار داد و از رژیم صهیونیستی خواست که محاصره غزه را رفع کند.هنیه با اشاره به اینکه ملت فلسطین به وعده های باطل وقعی نمی نهد خطاب به فلسطینی ها گفت: معامله قرن در برابر تظاهرات شما راه به جایی نمی برد و معامله قرن مرده به دنیا آمده است.

هوادارانی که پیاپی پیراهن عوض کردند!

درخواست حذف این مطلب
جام جهانی 2018 روسیه، جام شگفتی ها بود و بسیاری از بخت های مسلم قهرمانی به سادگی حذف شدند و نتوانستند حتی جزو هشت تیم قرار بگیرند. این وضعیت باعث شد تا برخی هواداران به سرعت و با حذف هر تیمی که هوادارش بودند، هوادار تیم دیگری شوند که در گردونه رقابت ها باقی مانده بود. این ویدیو کمدی نگاه به این وضعیت بغرنج برخی از هواداران فوتبال دارد که با وجود تغییرات پیاپی باز هم نتوانستند همراه تیم برنده جام باشند! در تابناک می بینید.

رکورد تاریخی امباپه بعد از پله افسانه ای+عکس

درخواست حذف این مطلب
کیلیان امباپه، ستاره فوق العاده جوان تیم ملی فرانسه نیز نام خود در بین گلزنان فینال جام جهانی ثبت کرد تا رکوردی تازه برپا کند هرچند نتوانست از پله افسانه ای عبور کند.به گزارش تابناک ورزشی، کیلیان امباپه نقش مهمی در رسیدن خروس ها به فینال جام جهانی ایفا کرده بود و امروز نیز موفق شد با یک ضربه دیدنی دروازه سوباشیچ را باز کند.امباپه پشت محوطه صاحب فرصت شده و با یک شوت تماشایی و با استفاده از واکنش نه چندان خوب سوباشیچ، گل چهارم فرانسه را نیز به ثمر رساند. حالا امباپه با 19 سال و 207 روز، تبدیل به دومین گلزن جوان همه ادوار فینال های جام جهانی می شود. بالاتر از او پله، ستاره بزرگ فوتبال برزیل قرار دارد که در جام جهانی 1958 موفق شد با 17 سال و 249 روز، دروازه سوئد را در فینال باز کرده و از این حیث رکورد دار شود.